3.7.2 – Hướng dẫn làm bài Đánh giá

Trong quá trình làm việc chúng ta học hỏi và đưa ra rất nhiều giải pháp và sự thay đổi. Tuy nhiên, để biết được những gì chúng ta làm đã tốt ? Hoặc chưa tốt ở đâu? Cần sửa ở chỗ nào, cần nâng cấp ở chỗ nào… thì việc đánh giá bằng cảm quan sẽ không giúp chúng ta có giải pháp tốt nhất. Chính vì vậy, trợ lý GetUP cung cấp các công cụ đo lường để hỗ trợ bạn thực hiện điều này hiệu quả hơn. Và một trong số đó là công cụ Đo lường & Đánh giá. 

Với công cụ này bạn có thể:

  1. Tự đánh giá năng lực bản thân qua các bài đánh giá chuyên môn
  2. Đánh giá chất lượng và tình hình thực tế của trang trại
  3. Đánh giá mức độ thực hiện An toàn sinh học của trang trại
  4. Đánh giá năng lực của nhân sự và các ứng viên trong quá trình tuyển dụng thông qua các trắc nghiệm tính cách (MBTI, DISC…)

Để thực hiện bài đánh giá thì bạn có thể: ..

Bước 1: Nhập mã đánh giá có sẵn: Ví dụ: GC366082 

Bước 2: Đọc hướng dẫn và thực hiện trả lời các câu hỏi.